© Copyright Julia Burton 2016

    Palazzo, Lake Como

    Etching